Медицинска квалитология

Медицинска квалитология

Автор:
Жанр: Учебници
Етикети: Студенти, Учебна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2021
Формат: A5
Обем: 141
ISBN: 9786192370701

Медицинска квалитология - учебник за студенти обществено здраве и здравен мениджмънт

За изданието

Автор: Росица Димова
Заглавие: Медицинска квалитология
Страници: 141; Формат: А5
ISBN: 978-619-237-070-1

УВОД

“Съвършенството е постигнато не когато няма какво да добавиш, а когато няма какво да отнемеш”
Антоан дьо Сент Екзюпери

Темата за качеството е ключов въпрос във всяка една област на материалното и нематериалното производство, включително и в системите на здравеопазването. Качеството в медицината е вълнувало хората още от Античността, но вниманието към тази тема значително се повишава през втората половина на 20-ти век. Днес парадигмата за качеството има не само медико-социално, морално-етично и хуманно значение, но представлява интерес и от гледна точка на неговото управление и финансиране.

Като сравнително ново интердисциплинарно научно направление в управленската теория „Управление на качеството“ възниква в САЩ през първите десетилетия на миналия век. По-късно движението за управление на качеството се разпространява по целия свят, включително и в медицинската практика. Неслучайно в световен мащаб се утвърждава нов клон на здравния мениджмънт – медицинската квалитология.

Учебната дисциплина „Медицинска квалитология“ изучава същността, съдържанието и управлението на качеството на медицинската помощ, което в съвременната реалност е най-важният предиктор за постигане на устойчиво конкурентно предимство. В настоящия учебник се проследява историята на теорията за управление на качеството от възникването й до наши дни и се дава възможност на читателите да разширят своите познания, като се запознаят с основните ценности, концепции и философии, свързани с нея.

Като дългогодишен преподавател в тази област се надявам, че подобен учебник ще бъде полезно четиво не само за студентите по обществено здраве и здравен мениджмънт, но и за всеки, който проявява интерес към разглежданата проблематика.

От автора

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА. Възникване и еволюция на концепцията за управление на качеството
1. Възникване и развитие на управление на качеството
2. Икони на модерното управление на качеството

ГЛАВА ВТОРА. Качеството като основна характеристика на медицинската помощ
1. Дефиниране на понятието „качество“
2. Особености на медицинската помощ като специфичен вид услуга и нейното влияние върху формирането на качеството
3. Качество на медицинската помощ

ГЛАВА ТРЕТА. Диагностика на качеството на медицинската помощ. Подходи за определяне на качеството в здравеопазването. Основни технологии за получаване на информация и оценяване на качеството на медицинската помощ
1. Квалиметрия (диагностика на качеството). Основни параметри за измерване на качеството
2. Стандарти за качество на медицинската помощ. Серията стандарти ISO 9000 за управление на качеството
3. Подходи за определяне на качеството на медицинската помощ
4. Методи за регистриране и обработване на първична емпирична информация за качество на медицинската помощ
5. Административни технологии за оценка на КМП

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. Инструменти и техники за управление на качеството. Подходи за управлението на качеството
1. Статистически методи за контрол на качеството
2. Техники за управление на качеството
3. Подходи за управление на качеството

ГЛАВА ПЕТА. Конкурентоспособност в здравеопазването. Бенчмаркинг-подход в стратегическото планиране
1. Конкурентоспособност на здравната услуга
2. Приложение на бенчмаркинг-подхода в здравеопазването

ГЛАВА ШЕСТА. Въпроси за самостоятелна работа, примерни казуси и тестове за самоподготовка

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Pin It on Pinterest