Наръчник на докторанта

Наръчник на докторанта

Наръчник на докторанта - печатно издание на хартия - издадено по проект BG05M2OP001-2.009-0025 „ДОКТОРАНТ-2“,
https://doctorant-mu-plovdiv.bg/

За изданието

Автори: Христо Добрев, Невена Дякова, Стефан Костянев, Диана Милиева, Мариана Мурджева, Данаил Русев, Виктория Сарафян, Мария Стойкова, Мария Токмакова, Мая Урумова, Тодорка Цветкова
Под редакцията на проф. д-р Виктория Сарафян, дмн
Заглавие: Наръчник на докторанта
Страници: 216; Формат: В5
ISBN: 978-619-237-007-7

„Наръчник на докторанта“ обобщава най-често задаваните въпроси в хода на обучението за образователна и научна степен „Доктор“ и предлага законово регламентираните отговори. В него ще намерите:

  • Основни академични органи на управление и контрол.
  • Същност на докторантурата, права и задължения на докторанта.
  • Основните процедури и стъпки при зачисляване, обучение, отчисляване и защита.
  • Праивлник на Докторантско училище.
  • Документи по образец

Предговор

Уважаеми докторанти,

Идеята да подготвим този кратък Наръчник възникна в ежедневната ни работа поради желанието да сме в помощ на нашите докторанти.

В него са представени избрани лекции от обучението в Докторантското училище. Опитали сме се да систематизираме и най-често задаваните въпроси в хода на обучението за образователна и научна степен „Доктор”.

Всички представени отговори са базирани на Закона за висше образование, Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за устройството и дейността на МУ-Пловдив и Правилника на Докторантското училище.

За Ваше улеснение те са систематизирани в раздели Докторантура, Зачисляване, Обучение, Отчисляване и Защита. Приложени са също и Правилник на Докторантското училище и списък на документите по образец, необходими за администрирането на докторантурите.

Този Наръчник е удобно практическо помагало в допълнение към наличния Пътеводител за докторанти и представлява поредното издание от Библиотека за докторанта, която ръководството на МУ-Пловдив посвещава на своите докторанти. В него са описани подробно всички процедури, посочен е редът и документите, които се изискват, като бланковите формуляри по образец са отбелязани с #. Те са налични в сайта на МУ-Пловдив.

Очакваме нови въпроси и допълнения, с които да обогатим следващото издание на Наръчника.

Пожелаваме Ви лесно, безпроблемно и успешно ориентиране в нелекия път на научното израстване.

От авторите

 

Съдържание

I. Основни академични органи на управление и контрол – доц. д-р Мария Токмакова, дм
II. Докторантура. Права и задължения на докторанта – доц. д-р Мария Токмакова, дм, проф. д-р Виктория Сарафян, дмн
III. Зачисляване – доц. д-р Мария Токмакова, дм, проф. д-р Виктория Сарафян, дмн
IV. Обучение – доц. д-р Мария Токмакова, дм, Данаил Русев
V. Отчисляване – доц. д-р Мария Токмакова, дм, Данаил Русев
VI. Защита – доц. д-р Мария Токмакова, дм, Данаил Русев
VII. Правилник за устройството и дейността на Докторантското училище при МУ-Пловдив – проф. д-р Виктория Сарафян, дмн
VIII. Списък на документите по образец – Данаил Русев
IX. Докторантурата – задължение, потребност, его или триумф? – проф. д-р Виктория Сарафян, дмн
X. Как се пише дисертация? (или как да неутрализираме рецензентите?) – чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн
XI. Лингвистични посоки в медицинския научен текст – доц. Диана Милиева, дф
XII. Работа със систематизирана електронна научна информация – бази данни – Мая Урумова
XIII. Библиографска и цитатна справка. Импакт фактор – Невена Дякова
XIV. Методи за експериментални и лабораторни научни изследвания – проф. д-р Мариана Мурджева, дм
XV. Морално-етични аспекти на научното изследване – проф. д-р Мария Стойкова, дм
XVI. Презентацията – начин на употреба – чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн
XVII. Научния труд през погледа на рецензента – проф. д-р Тодорка Цветкова, дмн
XVIII. Как да отговаряме на рецензентитe? – проф. д-р Христо Добрев, дм
XIX. Забавно за науката и дисертациите – чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн
XX. Вместо заключение – чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн

 

Изданието се финансира по проект „ДОКТОРАНТ-2“ , https://doctorant-mu-plovdiv.bg/
–––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––
Проект № BG05M2OP001-2.009-0025 „Докторантско Обучение в МУ- Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“, е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Pin It on Pinterest