Пътеводител на преподавателя

Пътеводител на преподавателя

Пътеводител на преподавателя - електронно интерактивно издание на диск (CD) - полезен наръчик за млади учени и преподаватели - издадено по проект BG05M2OP001-2.009-0025 „ДОКТОРАНТ-2“,
https://doctorant-mu-plovdiv.bg/

За изданието

Автори: Благой Маринов, Виктория Сарафян, Биянка Торньова, Стефан Костянев, Диана Милиева, Христо Добрев
Заглавие: Пътеводител на преподавателя
Страници: 120; Формат: B5
ISBN: 978-619-237-035-0

Електронно интерактивно издание на диск (CD)

„Пътеводител на преподавателя“ е първото помагало, което Медицински университет – Пловдив издава в помощ на своите преподаватели. То обобщава в удобен и систематизиран вид съвременните тенденции в областта и методиката на преподаване и добрите практики при научното ръководство на докторанти, които са предизвикателство от една страна, за младите учени, усвояващи основните управленски техники, а от друга – полезен наръчник за хабилитирани преподаватели, акцентирайки върху различните техни ежедневни потребности. В него ще намерите:

  • Видове, комуникация и техните особености.
  • Принципи на научното ръководство.
  • Трудности при разработването на дисертационен труд и начини за справяне с тях.
  • Съвременни интерактивни методи за прилагане в обучението.
  • Андрагогически подход в обучението и езиково поведение в академична среда.

Предговор

Уважаеми читатели,

Пред вас е първото помагало, което Медицински университет – Пловдив издава в помощ на своите преподаватели. И е лесно, и е трудно, да пишеш за хора, с които работиш. Лесно е, защото по-голямата част от живота ни преминава заедно. Трудното е, защото с малко думи трябва да се представи толкова разнообразна тематика.

Учебното помагало е предизвикателство, от една страна, за младите учени, усвояващи основни управленски техники, а от друга – полезен наръчник за хабилитирани преподаватели, акцентирайки върху различни техни ежедневни потребности.

Структурата и съдържанието са съобразени със съвременните тенденции в областта и методиката на преподаване, и добрите практики при научното ръководство на докторанти.

В концептуално отношение помагалото съдържа няколко части – видове комуникация и техните особености, принципи на научното ръководство, андрагогическия подход в обучението и езиково поведение в академичните среди.

Ние не сме първите, които правим необходимото, за да представим атрактивно разглеждания материал, но сме се постарали да го поднесем в удобен и систематизиран вид.

Смятаме, че тази книга ще бъде необходима и полезна за млади учени и хабилитирани преподаватели, интересуващи се от развитието и усъвършенстването на преподаването и научното ръководство.

Пожелаваме Ви попътен вятър в нелекия път като преподавател-
просветител.

На добър час!

 

Съдържание

I. Вербална vs. Епистоларна комуникация – Проф. д-р Благой Маринов, дм
II. Език на тялото – Проф. д-р Благой Маринов, дм
III. Трудности при разработване на дисертационен труд и начини за справяне с тях – Проф. д-р Христо Добрев, дм
IV. Научно ръководство – принципи, очаквания, сценарии – Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн
V. Интерактивни методи в обучението. Методика на прилагане – Проф. Биянка Торньова, дп
VI. Компетентности на преподавателя в медицинския университет – Проф. Биянка Торньова, дп
VII. Учебният процес в медицинското висше училище. Андрагогически модел и андрагогически подход в обучението – Проф. Биянка Торньова, дп
VIII. Езиковото поведение в академичната комуникация – Доц. Диана Милиева, дф
IX. Голямата докторска дисертация – необходимост или лукс – Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн
X. Вместо заключение – Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн

 

Изданието се финансира по проект „ДОКТОРАНТ-2“ , https://doctorant-mu-plovdiv.bg/
–––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––
Проект № BG05M2OP001-2.009-0025 „Докторантско Обучение в МУ- Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“, е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Pin It on Pinterest