Сборник с тестове по клинична алергология

Сборник с тестове по клинична алергология

Сборник с тестове по клинична алергология

За изданието

Автори: Светлан Дерменджиев, Петя Илкова-Хараламбова, Михаил Ламбрев, Николета Димитрова
Заглавие: Сборник с тестове по клинична алергология
Страници: 76; Формат: А5
ISBN: 978-619-237-066-4

ПРЕДГОВОР

Сборникът с тестове по клинична алергология е предназначен основно за теоретично и практическо обучение на студентите по специалност „медицина“. Тестовете могат да бъдат използвани и от студентите по специалност „дентална медицина“, от лекарите специализиращи „клинична алергология“, „клинична имунология“, както и от докторантите по научната специалност „имунопатология и алергология“.

Тестовете са изготвени на основата на утвърдените в практиката стандарти по научната специалност „имунопатология и алергология“ и медицинската специалност „клинична алергология“. Те не са копие на учебния материал, а са предназначени за проверка на придобитите знания по програмата за изучаване на учебната дисциплина „клинична алергология“ в МУ – Пловдив.

Тестовете са изготвени и структурирани на основата на следните принципи:

• Първо ниво от базисни тестове, 10 на брой, тематично насочени, съответстващи на тематиката на клиничните упражнения и лекционния курс по преподаваната в медицински факултет на МУ – Пловдив учебна дисциплина „Клинична алергология“. Те са предназначени за текущ контрол и проверка на придобитите от студентите минимално изискуемо ниво на компетентност (МИНК) по преподаваната учебна дисциплина

• Всеки от тестовете съдържа по 10 въпроса от 8 раздела както следва:
1.Въведение в клиничната алергология – епидемиология на алергичните болести, социална значимост, клинична класификация. Типове алергични реакции – 1 тест
2.Етиология и патогенеза на алергичните болести – 1 тест
3.Основни принципи в диагностиката на алергичните болести – особености на алергологичната анамнеза и физикалното изследване при алергично болния – 1 тест
4.Етиология, патогенеза, клинична картина, диагностично-терапевтични алгоритми на алергичните болести – 2 теста
5.Алергични болести с професионална етиология – 1 тест
6.Диагностично-терапевтични алгоритми – 2 теста
7.Лекарствени средства и принципи на лечение в алергологията – 1 тест
8.Имунодефицитни и автоимунни болести – 1 тест

За всеки от въпросите са дадени три възможности за отговор, като има само 1 верен отговор.

• Второ ниво, включващо 10 теста, за решаването на които са необходими повече информация, знания и умения, съответстващи на изискуемите за покриване на медицинския стандарт по клинична алергология критерии.

Тъй като решаването на тестовете от това второ, по-високо ниво на компетентност е свързано с придобиване на повече и по-специфични знания и умения, то е обособено като специализирано ниво на компетентност (СНК).

Този набор от тестове може да бъде използван както за подготовка и оценка на имащите по-високи цели студенти, така и от специализиращите алергология и имунология лекари. Същите могат да послужат и за повишаване на следдипломната квалификация на работещите в доболничната и болнична помощ специалисти алерголози и имунолози.

От авторите

Pin It on Pinterest