Тестове и задачи по органична химия за студенти от специалност „Фармация“

Тестове и задачи по органична химия за студенти от специалност „Фармация“

Автори: , ,
Жанрове: Сборници, Учебни помагала, Учебници
Етикети: Студенти, Учебна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2021
Формат: A5
Обем: 100
ISBN: 9786192370886

Тестове и задачи по органична химия за студенти от специалност „Фармация“

За изданието

Автор: Марияна Аргирова, Ива Славова, Теодора Томова
Заглавие: Тестове и задачи по органична химия за студенти от специалност „Фармация“
Страници: 100; Формат: A5
ISBN: 978-619-237-088-6

ПРЕДГОВОР

Уважаеми студенти,

Курсът по органична химия за студентите по фармация има за цел да даде основни познания за методите за получаване на органични съединения, включително такива, прилагани като лекарства; да очертае най-важните химични свойства на органичните молекули, така че студентите да могат да предвиждат възможни лекарствени взаимодействия, и да подчертае връзката между строеж на органичните съединения и тяхната биологична активност. Успешното усвояване на органичната химия е необходима и задължителна основа за по-нататъшното обучение в свързаните курсове по биохимия, фармацевтична химия, фармацевтичен анализ и фармакогнозия.

Наложилото се в последно време обучение в електронна среда поставя нови предизвикателства пред всички нас. То в значителна степен затруднява усвояването на едно от основните умения, което следва да придобият студентите по време на курса по органична химия – правилното представяне на органичните съединения със структурни формули и тяхното наименоване съгласно утвърдените стандартни номенклатури. Това наложи търсенето на нови форми за обучение и проверка на знанията, които да дадат възможност за пълноценна подготовка на студентите и успешно полагане на изпит.

Предложеният сборник задачи по органична химия е предназначен за самостоятелна работа на студентите, но може да бъде използван също така за дискусии по време на учебните семинари. Той съдържа както въпроси с избираем един верен отговор, така и задачи, които изискват изразяване с химични уравнения на познати от лекционния курс процеси. Надяваме се, че по този начин ще ви помогнем да усвоите по-пълно и задълбочено заложеното в учебната програма по органична химия съдържание, да го погледнете от различни гледни точки, да положите успешно семестриалния си изпит и да получите една солидна основа за свързаните с органичната химия други учебни дисциплини.

Ние бихме оценили високо всички мнения, забележки и препоръки на колеги и студенти.

Авторите

СЪДЪРЖАНИЕ

СТРУКТУРА, НОМЕНКЛАТУРА И ИЗОМЕРИЯ НА ОРГАНИЧНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ
ВЪГЛЕВОДОРОДИ
АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ
КАРБОНИЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ
КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ И ТЕХНИ ПРОИЗВОДНИ
АМИНИ И АМИНОКАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ
ЛИПИДИ
ВЪГЛЕХИДРАТИ
ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Pin It on Pinterest