Учебни помагала

Области на приложение на режещи, абразивни и полиращи инструменти
Специални грижи при жени с гинекологични заболявания

Специални грижи при жени с гинекологични заболявания

Специални грижи при жени с гинекологични заболявания - учебно помагало за студенти специалност „Aкушерка“. Редактор: проф. д-р Благовест Костадинов Пехливанов, дмн

Виж още →
Сборник задачи и тестове по Медицинска статистика
Сборник тестове по Клинична онкология
Selected Lectures in Special Surgery
Tests оf Clinics оf Prosthetic Dentistry
Сборник тестове по социална медицина за студенти от ОКС „професионален бакалавър“ при Медицински колеж
Ресурси и услуги на Библиотечно-информационния център в подкрепа на научноизследователската дейност | Library Resources & Services in Support of Research Activity
Сборник тестове по химия за подготовка на кандидат-студенти за магистърските специалности в МУ-Пловдив – 2018 г.
Сборник тестове по химия за подготовка на кандидат-студенти за магистърските специалности в МУ-Пловдив – 2017 г.
A Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery
Тестове по медицинска биология
Tests in Medical Biology
Сборник тестови въпроси и рецептурни задачи по фармакология за студенти по медицина
Pharmacology Handbook for Medical and Dental Students
Questions & Answers in Special Surgery
Пътеводител на преподавателя

Пътеводител на преподавателя

Пътеводител на преподавателя - печатно издание на хартия - полезен наръчик за млади учени и преподаватели - издадено по проект BG05M2OP001-2.009-0025 „ДОКТОРАНТ-2“, https://doctorant-mu-plovdiv.bg/

Виж още →
Пътеводител на преподавателя

Пътеводител на преподавателя

Пътеводител на преподавателя - електронно интерактивно издание на диск (CD) - полезен наръчик за млади учени и преподаватели - издадено по проект BG05M2OP001-2.009-0025 „ДОКТОРАНТ-2“, https://doctorant-mu-plovdiv.bg/

Виж още →
Практически упражнения по медицинска биология
Practical Course in Medical Biology
Наръчник на докторанта
Наръчник на докторанта
Diagnostic and therapeutic algorithms of acute poisonings and toxoallergic reactions
Диагностично-терапевтични алгоритми при остри отравяния и токсоалергични реакции
Сборник с казуси по финансов мениджмънт в здравеопазването
Паразитология

Паразитология

Паразитология - III ДОПЪЛНЕНО И ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ, Учебник за студенти в Медицинските университети - електронно интерактивно издание на диск

Виж още →
Тестове по обща и неорганична химия

Тестове по обща и неорганична химия

Тестове по обща и неорганична химия - второ преработено и допълнено издание - сборник тестове

Виж още →
Ръководство за потребителя на AccessMedicine
Ръководство за потребителя на AccessPharmacy
User Guide AccessMedicine
User Guide AccessPharmacy
Философия и въведение в сестринските грижи – 1 част
Практически упражнения по медицинска биология за студенти по фармация
Сборник тестове и рецептурни задачи по Фармакология за студенти магистър фармацевти
Философия и въведение в сестринските грижи – 1 част – Тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи
Тестове за самоподготовка по ортодонтия за зъботехници
Философия и въведение в сестринските грижи – 2 част
Сборник с тестови въпроси за изпит по специалността „Ушни, носни и гърлени болести“
Тестове за самоподготовка на студенти от специалност „Акушерка“
Учебна тетрадка за практически упражнения по хигиена
Тестове и задачи по органична химия за студенти от специалност „Фармация“
Тестове към лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина – 1 част

Тестове към лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина – 1 част

Тестове към лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина – 1 част

Виж още →

Pin It on Pinterest

Share This