Page 10 - РЕЗЮМЕТА - ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА 2019
P. 10

Project Session 2019

           Научна област на изследването: Медико-биологична
           Договор: Проект № НО-02/2016

     Тема: Разработване на комплексен клинико-молекулен подход при
     малигнени глиоми
     Ръководител на проекта: проф. д-р Виктория Сарафян, дмн
                                  1
     Водещ изследовател: доц. Мария Казакова, дб
                           1
     Членове на изследователския екип: проф. д-р Кичка Велкова, дмн ;
                                      2
     проф. д-р Борислав Китов, дм ; проф. д-р Дроздстой Стоянов, дмн ;
                    3
                                      2
                   2
     проф. Магдалена Стоева, дм ; проф. д-р Явор Енчев, дм ; д-р Илиан
                                4
         5
     Коев, дм ; доц. Кирил Симитчиев, дх ; гл. ас. Яна Феодорова, дб ;
                        6
                                      1
     доц. д-р Николай Сираков, дм ; д-р Красимир Дангалов ; доц. д-р
                                 7
                    2
     Живко Пешев, дм ; гл. ас. д-р Любомир Червенков, дм ; гл. ас. д-р Сев-
              7
                               2
     далина Кандиларова, дм ; д-р Силвия Анастасова ; студент Маргарита
                             5
                 2
     Коева; магистър Боряна Делева
                    1
     Базова организация: Медицински университет – Пловдив
                      2
     1 Катедра „Медицинска биология“; Комплекс по транслационни нев-
     ронауки – ЦТН; Катедра „Неврохирургия“; МУ – Варна; Клиника
                                  5
                           4
             3
                       6
     „Неврохирургия“, УМБАЛ „Пълмед“; ПУ „П. Хилендарски“, Катедра
                           7
     пo аналитична химия и компютърна химия; Катедра „Обща и кли-
     нична патология“
      Цел: Чрез набор от иновативни молекулно-биологични техники и
     високотехнологична образна диагностика да се изясни ролята на нов
     панел от биомаркери в патогенезата на глиалните тумори.
      Резултати: Проведено е хирургично лечение и постоперативно
     проследяване на 36 пациента с патоморфологично верифицирана ди-
     агноза „злокачествен глиом“. Осъществена е адекватна клинична и
     хирургична оценка на общото състояние и неврологичния статус в
     предоперативния и следоперативния период. Определени са предопе-
                   ия
     ративно и постоперативно (24 час и 7 ден) нивата на следните потен-
     циални биомаркeри: YKL-40 (показател за клетъчна пролиферация и
     туморогенеза), LAMP-1, LAMP-2 (свързани с клетъчната адхезия и
     тъканно ремоделиране) и неврон-специфична енолаза (биомаркер за     8                        Days of Medical Science
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15