Page 5 - РЕЗЮМЕТА - ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА 2019
P. 5

Проектна сесия 2019
               РЕЗЮМЕТА НА ПРОЕКТИ

                  2014 – 2017 г.
      Целево финансиране за научно-изследователска дейност
            по Наредба на МОН от 01.01.2017 г.

        ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ 2014


           Научна област на изследването: Медико-биологична

           Договор: Проект № НО-23/2014
     Тема: Диагностични, предиктивни и прогностични морфологични
     проучвания при злокачествени епителни тумори на белия дроб и
     плеврата
     Ръководител на проекта: проф. д-р Ивета Коева, дм
                              1
     Водещ изследовател: доц. д-р Силвия Генова, дм
                            2
                                    2
     Членове на изследователския екип: доц. д-р Живко Пешев, дм ; доц.
     д-р Иван Новаков, дмн
                3
     Базова организация: Медицински университет – Пловдив
     1 Медицински факултет, Катедра „Анатомия, хистология и ембриоло-
     гия“; Медицински факултет, Катедра „Обща и клинична патология“;
        2
     3 Медицински факултет, Катедра „Специална хирургия“
      Цел: Да се апробират и въведат в рутинната практика оптимизира-
     ни имунохистохимични панели за диференциална диагностика на
     злокачествените епителни тумори на белите дробове и плеврата, за
     нуждите на персонализираната таргетна терапия.
      Резултати: Изследван е материал от 170 пациенти и са извършени
     рутинна хистология, имунохистохимия (панели от антитела за диаг-
     ностиката на ниско и недиференцирани белодробни карциноми и ту-
     мори на плеврата), ДНК тестване (EGFR gene mutation analysis) и ста-
     тистическа обработка на данните. Получените резултати утвърждават
     алгоритъм от четворен имунохистохимичен панел за диагностика на
     ниско и недиференцирани белодробни карциноми – TTF1/NapsA/ р63
     и Synaptophysin, който е уместно да залегне в медицинския стандарт за


     Дни на медицинската наука                     3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10