Page 6 - РЕЗЮМЕТА - ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА 2019
P. 6

Project Session 2019
     белодробна патология. Данните от нашите изследвания показаха, че
     пациентите с белодробни карциноми не трябва да се изключват от
     генетично изследване и с това да не бъдат лишени от шанса за адек-
     ватна таргетна терапия. Проведен беше имунохистохимичен анализ на
     събрания материал от тумори на плеврата, включващ панел от антите-
     ла – Mesothelin, WT1, Calretinin, Anti-D240, TTF-1, Cy 7, Cy 20, EMA,
     CEA, Cy 5/6. Създаденият и въведен в практиката имунохистохимичен
     панел e диагностично ефективен и икономичен, приложим за
     диференциална диагноза на първичните и метастатични тумори на
     плеврата.
      Заключение: Беше проведено комплексно патоморфологично и ге-
     нетично изследване и създадени имунохистохимични панели за хис-
     тологичното типизиране на туморите на белия дроб и плеврата за
     нуждите на таргетната терапия.
      Приложение в практиката: Изработен е алгоритъм за диагностика
     на туморите на белия дроб и плеврата, приложим в патологията и
     клиничната практика.
      Научни публикации:
     1. Генова С. Автореферат на дисертация за научна и образователна
      степен „доктор“ на тема: Имунохистохимични и мутационно-
      генетични  корелации  при  недребноклетъчни  белодробни
      карциноми, Пловдив 2015 г.
     2. Пешев Ж. Автореферат на дисертация за научна и образователна
      степен „доктор“ на тема: Морфологичен диагностичен алгоритъм
      при тумори на плеврата. 2015 г.
     3. Генова С., Пешев Ж., Беловеждов В. Имунохистохимия при
      карциноми на белия дроб и тумори на плеврата. Издателство „Лакс
      Бук“; 2017 г. ISBN 978-619-189-060-6.
     4. Генова С., Бичев Ст., Беловеждов В. Недребноклетъчните
      белодробни карциноми, EGFR/KRAS – мутационна честота, расови
      различия и класификационни подходи. Медицински преглед, 2014;
      50(3): 5-13.
     5. Генова  С., Беловеждов  В., Учиков   А.  Значение  на
      имунохистохимията в диагностиката на белодробни карциноми на

     4                        Days of Medical Science
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11