Page 7 - РЕЗЮМЕТА - ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА 2019
P. 7

Проектна сесия 2019
      резекционен материал в светлината на новата патологична
      класификация. Съвременни медицински проблеми. 2015; 1: 37-43.
     6. Genova S., Bichev S., Kanarev V. Epidermal Growth Factor receptor
      activating mutations in squamous histology of lung cancer patients of
      southern Bulgaria. Folia Medica. 2015; 57(3&4): 191-199.
     7. Peshev Zv., Belovezhdov V., Novakov I. Malignant pleural mesotheli-
      oma and its difficult histological diagnosis. Eurasian Uninon of Scien-
      tists, 2015;4:153-157.
     8. Генова С., Беловеждов В., Сертева Д. Диагностичен имунохисто-
      химичен панел за ендоскопски биопсии при типизиране на неопе-
      рабилни белодробни карциноми. Торакална медицина. 2015: 5(1);
      83-95.
     9. Peshev Zv., Koleva М. S., Dikov D. Diagnostic Value of Frozen Section
      Diagnosis of Pleural Diseases. Eurasian Union of Scientists 2016, vol. 24;
      (3):62-66; (IF 0,453 TR).
     10. Ali N., Uchikov A., Selimi F., Genova S. Disease free interval – a prog-
      nostic factor in patients operated on due to pulmonary metastases from
      malignant tumors of extrathoracic origin. UNIVERSI – International
      Journal of Education, Science, Technology, Innovation, Health and En-
      vironment. 2016: 2 (02); 71-74. (IF-0.647 TR).
     11. Учиков A., Али Н., Генова С. и съавт. Размерът на белодробните
      метастази – прогностичен фактор при болни, оперирани по повод
      на пулмонални разсейки от малигнени първични тумори с
      екстраторакална локализация. Съвременни медицински проблеми.
      2016: 3; 5-8.
     12. Генова С., Беловеждов В., Учиков П. Епидемиологични аспекти
      при пациенти с белодробен карцином по биопсични материали от
      Южна България. Торакална медицина. 2016; 4: 48-55.
     13. Genova S., Belovegdov V., Bichev S., Danev V. Comparative character-
      istics of Napsin A, TTF1 and EGFR mutation expression in Мucinous
      Lung Cell Carcinomas. Folia Medica. 2017; 2: 95-102.

     Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме,
     реализиран е успешно с добра публикационна активност.


     Дни на медицинската наука                     5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12