Page 8 - РЕЗЮМЕТА - ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА 2019
P. 8

Project Session 2019

        ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ 2016


           Научна област на изследването: Медико-биологична
           Договор: Проект № НО-01/2016
     Тема: Проучване на взаимовръзката между някои показатели на
     оксидативния стрес и заболявания, свързани с инсулиновата резис-
     тентност
     Ръководител на проекта: доц. д-р Дора Терзиева, дм
                              1
     Водещ изследовател: д-р Десислава Арабаджийска
                             1
     Членове на изследователския екип: проф. д-р Мария Орбецова, дм ;
                                      2
     д-р Даниела Колева
              2
     Базова организация: Медицински университет – Пловдив
     1 Фармацевтичен факултет, Катедра по клинична лаборатория;
     2 Медицински факултет, II катедра по вътрешни болести, Секция
     „Ендокринология и болести на обмяната“

      Цел: Да се изясни значението на оксидативния стрес при
     заболявания, свързани с инсулиновата резистентност.
      Резултати: Проучването включва 80 жени в репродуктивна
     възраст, разделени на четири групи: с новодиагностициран
     поликистозен овариален синдром (ПКОС, n = 20), захарен диабет тип
     2 (ЗД2, n = 20) и метаболитен синдром (МетС, n = 20) и съответни по
     възраст клинично здрави жени (n = 20). Измерени са серумните
     концентрации на малондиалдехид (МДА), супероксидна дисмутаза и
     глутатионова пероксидаза, LH, FSH, имунореактивен инсулин,
     глюкоза,  общ  холестерол,  HDL-холестерол,  LDL-холестерол,
     триглицериди. МДА е значимо по-висок при патологичните групи в
     сравнение с контролите (Р < 0.05). Жените с МетС имат най-висока
     средна  концентрация   на  МДА   (124,75 ± 46,88 nmol/ml).
     Супероксидната дисмутаза е статистически значимо по-ниска при
     всички патологични групи в сравнение със здравите контроли (Р <
     0.05). Тя е най-ниска при жените със ЗД2 (11,6 ± 4,60 ng/ml).
     Глутатионовата пероксидаза е най-висока при жените с ПКОС (5,21 ±
     3,38 ng/ml), но е най-ниска при жените с МетС (4,10 ± 2,22 ng/ml). При

     6                        Days of Medical Science
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13