Page 9 - РЕЗЮМЕТА - ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА 2019
P. 9

Проектна сесия 2019
     жените с ПКОС се установи умерена по сила обратна корелация
     между МДА и глутатионова пероксидаза (r = -0.506, P = 0.005). В
     групата със ЗД 2 се установи умерена по сила обратна корелация
     между супероксидната дисмутаза и триглицеридите (r = -0.649, P =
     0.042).
      Заключение: Получените от нас данни за промените на
     изследваните показатели са в подкрепа на наличието на оксидативен
     стрес при изследваните жени. Резултатите са полезни за изясняване
     мястото и ролята на оксидативния стрес в сложната етиопатогенеза на
     инсулиновата резистентност.
      Приложение в практиката: Предлага се въвеждане на
     показателите МДА, супероксидна дисмутаза и глутатионова
     пероксидаза в клинично-лабораторната практика с цел подпомагане
     на диагностично-терапевтичния подход при пациентки, носителки на
     синдрома на инсулиновата резистентност.
      Научни публикации:
     1. Арабаджийска Д., Терзиева Д. Взаимовръзка между оксидативния
      стрес и заболявания свързани с инсулиновата резистентност,
      Knowledge – International Journal, Vol.20.4, pp. 1811-1816, ISSN 2545-
      4439 IF 1.322 (2016).
     2. Арабаджийска Д., Терзиева Д. Малондиалдехидът – маркер на
      оксидативен стрес, Knowledge – International Journal, Vol.22.5, pp.
      1265-1269, ISSN 2545-4439, IF 1.322 (2016).
     3. Арабаджийска Д., Терзиева Д., Матева Н., Няголова П. Серумен
      малондиалдехид при жени с поликистозен овариален синдром,
      Национална научна конференция „15 години фармация в
      Медицински университет – Пловдив“, 1-3.06.2018, Девин, х. Орфей,
      pp. 169-172, ISBN 978-619-237-013-8 (CD); ISBN 978-619-237-014-5
      (online).
     Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме,
     реализиран е успешно с добра публикационна активност.

     Дни на медицинската наука                     7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14