Сборник – доклади от международна онлайн конференция на тема: „Представяне на унифицирани методи за терапевтичен екип при лечение на културно различни пациенти в трудни нестандартни ситуации“

Сборник – доклади от международна онлайн конференция на тема: „Представяне на унифицирани методи за терапевтичен екип при лечение на културно различни пациенти в трудни нестандартни ситуации“

Жанрове: Сборници, Юбилейни издания
Етикет: Научна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2021
Формат: А5
Обем: 154
ISBN: 9786192370817

Сборник – доклади от международна онлайн конференция на тема: „Представяне на унифицирани методи за терапевтичен екип при лечение на културно различни пациенти в трудни нестандартни ситуации“ - В изпълнение на проект № 2019-1-PL01-KA203-065205

За изданието

Отговорен редактор: Гергана Петрова
Заглавие: Сборник – доклади от международна онлайн конференция на тема: „Представяне на унифицирани методи за терапевтичен екип при лечение на културно различни пациенти в трудни нестандартни ситуации“ – В изпълнение на проект № 2019-1-PL01-KA203-065205
Страници: 154; Формат: A5
ISBN: 978-619-237-081-7

ПРЕДГОВОР

На 23 и 24 април 2021 г. в МУ-Пловдив се проведе Международна онлайн конференция на тема: Представяне на унифицирани методи за терапевтичен екип при лечение на културно различни пациенти в трудни нестандартни ситуации.

Международната онлайн конференция е по проект на програма Еразъм+ Ключово действие 2: Сътрудничество за иновация и обмен на добри практики КА 203: Стратегическо партньорство за висше образование ПРОЕКТ № 2019-1-PL01-KA203-065205 „Интердисциплинарност, мултикултурализъм и работа с пациента в нестандартна ситуация в контекста на провеждане на дидактични занимания в областта на медицинските и здравните науки в Симулационни медицински центрове“.

Главен координатор на проекта е Ополско медицинско училище, гр. Ополе, Полша.

Партньори: Висше Медицинско Училище в гр. Опава, Чешка Република и Медицински университет – Пловдив, гр. Пловдив, България.

Координатор на проекта за МУ-Пловдив: доц. Гергана Петрова, дм, Катедра по сестрински грижи, ФОЗ, МУ-Пловдив.

Изследовател: гл. ас. Валентина Лалова, дм, Катедра по сестрински грижи, ФОЗ, МУ-Пловдив.

Екип за организиране на конференцията в изпълнение на дейност Е1: доц. Гергана Петрова, дм – Координатор на проекта за МУ-Пловдив, Катедра по сестрински грижи, ФОЗ; гл. ас. Валентина Лалова, дм – водещ изследовател по проекта, Катедра по сестрински грижи, ФОЗ; гл. ас. Елена Мерджанова, дм, Катедра по сестрински грижи, ФОЗ; д-р Костадин Костадинов, МЗМ, Катедра по социална медицина и обществено здраве, ФОЗ; Десислава Пейчинова, експерт логистика, отдел „Международно сътрудничество“, МУ-Пловдив.

ПРОЕКТ № 2019-1-PL01-KA203-065205 има за цел да развие добри партньорски връзки между участващите страни, чрез разработване на нови и иновативни решения за работа на студенти и преподаватели в Симулационни центрове за всички нива на медицинското образование. Конференцията бе проведена съобразно дейност Е1 и беше безплатна за всички участници. Регистрирани бяха 72 участници. Чуждестранните участници бяха от Полша, Чехия и Гърция. Участниците от България: МУ-София, ФОЗ; МУ-Плевен, ФЗГ; МУ-Варна, Филиал Велико Търново, Филиал Шумен, Филиал Сливен и МУ-Пловдив, ФОЗ. По време на конференцията бяха изнесени 6 ключови лекции: 4 в първия ден и 2 във втория. Участниците в конференцията бяха преподаватели на медицински сестри и акушерки, а също и студенти медицински сестри. Бяха изнесени 17 доклада под формата на онлайн презентации разпределени в три тематични модула 6 доклада бяха отличени с грамота.

доц. Гергана Петрова, дм
Координатор на проект за МУ-Пловдив

СЪДЪРЖАНИЕ

Addictive Substances and Their Negative Impacts on Pregnancy and Newborn – Daniela Nedvědová, Gabriela Světnická

МОДУЛ 1 – Здравни грижи и качество на работа в условията на COVID-19

1. Необходимост от обучение за превенция и контрол на коронавирусна инфекция – Камелия Богданова, Димитрина Миликина
2. Влияние на психосоциалните фактори върху ефективността на интензивните грижи в условията на COVID-19 – Анушка Димитрова, Жаклин Пенчева
3. Фактори от страна на здравните ресурси и регионални различия влияещи върху смъртността от COVID-19 – Костадин Костадинов
4. Интензивната сестринска грижа за деца в условията на COVID-19 пандемия – Светла Иванова
5. Заболеваемост и превенция против COVID-19 в затворена група, работен колектив – Величка Генова, Недялка Бойчева
6. Проучване мнението на медицинските специалисти, работещи в интензивна среда относно подобряване качеството на работа чрез протоколи за здравни грижи – Валентина Лалова, Стела Дребчева
7. Палиативни грижи при пациент с карцином на пикочния мехур и придружаваща SARS-CoV-2 инфекция – Пламен Димитров, Милена Карчева, Стела Дюлгерова, Незабравка Шаргаби, Николай Колев

МОДУЛ 2 – Съвременни тенденции и интерактивно стимулационно обучение в сестринските и акушерски грижи и промоция на здравето, посредством дигитални технологии на обучение в здравните грижи

1. Отношение на студентите от специалност „Медицинска сестра“ към съвременните тенденции в обучението – Силвия Младенова, Радка Горанова-Спасова
2. Промоция на здравето чрез мобилни приложения за здраве в условия на пандемична обстановка – Радка Горанова-Спасова, Силвия Младенова, Андрей Кехайов
3. Модифицируеми рискови фактори и здравословен начин на живот при пациенти с артериална хипертония – Веселин Кехайов, Миглена Търновска
4. Мотивация за продължаване на обучението на стажант медицински сестри – Гергана Петрова, Величка Генова
5. Здравни грижи за промоция на здравето в мултикултурна среда – Пепа Джеджева

МОДУЛ 3 – Управление на здравните грижи и обществено здравеопазване

1. Достъп на пациентите до специализирана ревматологична помощ – пилотно анкетно проучване – Севдалина Ламбова, Миглена Търновска
2. Формиране на професионалните умения на стажант медицинските сестри по време на преддипломния стаж – Снежана Драгушева, Елена Младенова
3. Фактори влияещи върху физическата активност и спорта при подрастващите в град Пловдив – Елена Мерджанова, Катерина Ангелова, Венелина Ангелова
4. Интеркултурното общуване и интеркултурната компетентност в здравните грижи – Цветомила Вълчева, Йовка Златанова, Недялка Бойчева
5. Родителите – фактор в управлението и осъществяването на промоцията на здраве сред деца в яслена възраст – Гергана Маркова

Pin It on Pinterest