Класификатор на издания

Тематична класификация на изданията

100 – ОБЩ ОТДЕЛ
101 – Общи въпроси на науката и културата
103 – Наука. Наукознание
105 – Печат. Информационна дейност
107 – Стандартизация и стандарти
110 – Обща теория на информацията, кибернетиката
120 – Цивилизация. Култура. Прогрес. Футурология
130 – Библиография. Каталози
140 – Библиотечно дело
150 – Общи енциклопедии. Справочници
160 – Организации. Съюзи. Научни институции. Музеи
170 – Журналистика
180 – Издания със смесено съдържание. Събрани съчинения

200 – ФИЛОСОФИЯ
201 – Общи работи. Обща история
205 – Философия на духа. Метафизика на духовния живот
210 – Философски системи и направления
220 – Психология
230 – Логика. Теория на познанието
240 – Етика
250 – Естетика

300 – РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ
310 – Религиозна философия
320 – Християнски религии
330 – Нехристиянски религии. Култове

400 – ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
401 – Теории, методологии, социография
405 – Демография. Социология. Статистика
410 – Политика
411 – Вътрешна политика
413 – Международни отношения
415 – Политически партии и движения

420 – ИКОНОМИКА
421 – Общи понятия. Стойност. Капитал. Фондове
422 – Икономически теории, учения, школи
423 – Икономика на РБ
424 – Икономика на труда
425 – Профсъюзно движение. Професионални съюзи
426 – Финанси
427 – Търговия
428 – Счетоводна отчетност
429 – Международни икономически отношения

440 – ПРАВО
450 – ВОЕННО ДЕЛО
460 – СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. Социално осигуряване. Застрахователно дело
470 – ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. Организация на свободното време

480 – УЧЕБНИЦИ
481 – учебници за ЕСПУ
483 – учебници за др. средни училища
485 – учебници за ВУЗ

490 – ЕТНОЛОГИЯ. Етнография. Бит. Фолклористика

500 – МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ
501 – Общи въпроси
505 – Природа. Опазване на природата
510 – Математика
520 – Астрономия. Физика
530 – Химия
540 – Геология. Палеонтология
550 – Биологически науки
560 – Ботаника
570 – Зоология

600 – ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА
605 – Открития, изобретения, рационализации
610 – Медицина
630 – Техника. Технически науки
640 – Селско и горско стопанство. Лов и риболов
650 – Домакинство. Комунално-битово обслужване
655 – Организация на производството, търговията, транспорта, съобщенията. Полиграфическа промишленост. Реклама
660 – Химическа технология
670 – Лека промишленост
680 – Фина механика. Автоматика
690 – Строителство

700 – ИЗКУСТВО. СПОРТ
710 – Изкуства и художествени занятия
750 – Спорт

800 – ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА
810 – Езикознание. Филология
820 – Литературна критика
830 – Художествена литература
840 – Детско-юношеска литература

900 – ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ
910 – География
920 – Биографии

930 – ИСТОРИЯ
931 – Общи въпроси. Обща световна история
935 – Стара и антична история
937 – Средновековна и нова обща история
950 – История на България

Тип (жанр) на изданията

01 – Научна
02 – Научно-популярна
03 – Масово-политическа
04 – Проф.-производствена
05 – Официално-документална
06 – Албуми
07 – Справочна
08 – Мемоари, худ. Документална, публицистика, интервюта
09 – Проза
10 – Поезия
11 – Приказки, картинни книжки
12 – Сборник различни жанрове
13 – Учебници за ЕСПУ
14 – Учебници за др. средни училища
15 – Учебници за ВУЗ
16 – Учебно-методична литература

Pin It on Pinterest

Share This