Услуги

Отдел „Учебна и научна документация“ към Медицински университет – Пловдив предлага отпечатване на издания.

Подаване на файлове за печат:

 • в отдел „Учебна и научна документация“, предпечат, в сградата на Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив, ет. 3, вход от страната на стола.
 • на e-mail: mu.preprint@gmail.com

Изисквания към авторите:

 • За да бъде извършено отпечатване на издание на автора, същият следва да подаде писмен доклад-заявка в свободен текст за одобрение до зам.-ректор НИД (за научна дейност) или до зам.-ректор УО (за учебна дейност). Не се извършва отпечатване без наличие на подаден и одобрен доклад-заявка от името на заявителя/автора.
 • Материалът трябва да бъде напълно подготвен за печат и редактиран.
 • За услугата печат се приемат готови файлове във формат .pdf

За по-подробна информация относно изискванията към файловете и тяхното оформление виж секция Указания и изисквания в сайта за съответния вид издание.

Сроковете на изпълнение се договарят за всеки конкретен случай.

Цени:

 • безплатнo – за издания, включени в утвърдените годишни издателски планове; за материали за публични лекции и защити  на докторантури след подаване на доклад за печат до зам.-ректор НИД – научна дейност или зам.-ректор УО – учебна дейност.
 • платено – за издания, НЕвключени в годишния издателски план, както и за външни автори, след изготвяне на калкулация за съответното издание.

Отдел „Учебна и научна документация“ към Медицински университет – Пловдив предлага извършване на предпечатна подготовка и оформление на издания преди тяхното отпечатване.

Подаване на файлове за предпечат:

 • в отдел „Учебна и научна документация“, предпечат, в сградата на Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив, ет. 3, вход от страната на стола.
 • на e-mail: mu.preprint@gmail.com

Изисквания към авторите:

За да бъде извършена предпечатна подготовка и оформелние на издание на автора, същият следва да подаде писмен доклад-заявка в свободен текст за одобрение до зам.-ректор НИД (за научна дейност) или до зам.-ректор УО (за учебна дейност). Не се извършва предпечатна подготовка без наличие на подаден и одобрен доклад-заявка от името на заявителя/автора.

Материалът трябва да бъде подготвен на MS Word for Windows:

 • формат А4
 • Single Space
 • полета по 25 мм от всички страни на печатаемото поле
 • шрифт Arial или Times New Roman
 • размер на шрифта 12 Pt.

За по-подробна информация виж секция Указания и изисквания в сайта за съответния вид издание.

Сроковете на изпълнение се договарят за всеки конкретен случай.

Цени:

 • безплатнo – за издания, включени в утвърдените годишни издателски планове; за материали за публични лекции и защити  на докторантури след подаване на доклад за предпечат до зам.-ректор НИД – научна дейност или зам.-ректор УО – учебна дейност.
 • платено – за издания, НЕвключени в годишния издателски план, както и за външни автори, след изготвяне на калкулация за съответното издание.

Отдел „Учебна и научна документация“ към Медицински университет – Пловдив предлага издаване на ISBN номер.

ISBN номер се издава на издания включени в утвърдените годишни издателски планове на Медицинкси университет – Пловдив, както и на авторите, които издават своите книги чрез издателството на Медицински университет – Пловдив.

В зависимост от тиража на изданието, Издателството на Медицинкси университет – Пловдив изпраща определен брой екземпляри по Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

За целта авторите подписват следните договори и декларации:

 • издателски договор според конкретния случай –> виж документи и формуляри
 • декларация за авторство и разрешаване на ползването и/или разпространението на авторски произведения по чл.18 от ЗАПСП.

Pin It on Pinterest

Share This