Указания и изисквания за автори

Препоръчителни изисквания за учебна литература

Основният текст трябва да бъде подготвен на MS Word for Windows със следните препоръчителни изисквания:

 • формат – Paper size А4
 • разстояние между редовете – Single Space или 1,5 Line
 • полета – по 25 мм от всички страни на печатаемото поле
 • шрифт – Arial или Times New Roman
 • размер на шрифта – 12 Pt
 • подравняване – Justified
 • номерация на страниците

Фигурите трябва да бъдат интегрирани в текста, с номерация и наименование под тях. Използваните сканирани снимки трябва да бъдат с резолюция минимум 300 dpi. Наименованието на фигурите с номерация и наименование под тях трябва да бъде форматирано по следния начин:

 • шрифт – Arial или Times New Roman,
 • стил на шрифта – Italic
 • размер на шрифта – 12 Pt
 • разстояние между редовете – Single Space
 • подравняване – Centered

Таблиците трябва да бъдат интегрирани в текста, с възможност за редактиране. За таблиците трябва да се използва шрифт Arial или Times New Roman, с размер 12 Pt. Номерацията и наименованието на таблиците се поставя над тях и трябва да бъде форматирано по следния начин:

 • шрифт – Arial или Times New Roman
 • стил на шрифта – Italic
 • размер на шрифта – 12 Pt
 • разстояние между редовете за наименованието на таблицата – Single Space
 • подравняване на наименованието на таблицата – Left

Eзиковата редакция и коректурите се извършват от издателството.

Рецензирането се извършва от хабилитирано/и лице/а, специалист/и в конкретната област.

 • За отпечатването и издаването на учебна литература – учебници – се прилагат 2 бр. рецензии от хаблитирани лица.
 • За отпечатването и издаването на учебна литература – сборници или ръководства – се прилага 1 бр. рецензия от хабилитирано лице.

Форматът на готовото издание се договаря между автора и издателството.

Сроковете на изпълнение и разпределението на авторските хонорари се договарят между автора/ите и издателството.

Университетът финансира изданията, включени в годишния издателски план за учебна дейност, като за тяхното издаване е необходимо да се подаде доклад, на базата на който да се сключи издателски договор по образец. При наличие на съавторство при учебно издание към договора се прилага подписано пълномощно от автортите.

Подаване на заявка за включване в годишния издателски план – ТУК

Отпечатването на издания, невключени в годишния издателски план, се заплаща от авторите.Подаване на материали за предпечат:

 • Отдел „Учебна и научна документация“ в сградата на Аудиторния комплекс, ет. 2+3, Предпечат, вход от към студентски стол.
 • На e-mail: mu.preprint@gmail.com

Сроковете на изпълнение се договарят за всеки конкретен случай.

Препоръчителни изисквания за монографии

Монографиите се отпечатват във формат А5 и се изработват се във вид на книжка – сгънати и подвързани с тел по средата или залепени с термо лепило.
Основният текст трябва да бъде подготвен на MS Word for Windows със следните препоръчителни изисквания:

 • формат – Paper size А4 или Paper size А5
 • разстояние между редовете – Single Space или 1,5 Line
 • полета – по 25 мм от всички страни на печатаемото поле
 • шрифт – Arial или Times New Roman
 • размер на шрифта – при избран формат на електронния файл А4 – 14 Pt; при избран формат на електронния файл А5 – 12 Pt
 • подравняване – Justified
 • номерация на страниците

Фигурите трябва да бъдат интегрирани в текста, с номерация и наименование под тях. Използваните сканирани снимки трябва да бъдат с резолюция минимум 300 dpi. Наименованието на фигурите с номерация и наименование под тях трябва да бъде форматирано по следния начин:

 • шрифт – Arial или Times New Roman,
 • стил на шрифта – Italic
 • размер на шрифта – 12 Pt
 • разстояние между редовете – Single Space
 • подравняване – Centered

Таблиците трябва да бъдат интегрирани в текста, с възможност за редактиране. За таблиците трябва да се използва шрифт Arial или Times New Roman, с размер 12 Pt. Номерацията и наименованието на таблиците се поставя над тях и трябва да бъде форматирано по следния начин:

 • шрифт – Arial или Times New Roman
 • стил на шрифта – Italic
 • размер на шрифта – 12 Pt
 • разстояние между редовете за наименованието на таблицата – Single Space
 • подравняване на наименованието на таблицата – Left

Eзиковата редакция и коректурите се извършват от автора или издателството, в зависимост от конкретната ситуация.

Рецензирането се извършва от хабилитирано/и лице/а, специалист/и в конкретната област.

 • За отпечатването и издаването на научна литература – монография – се прилагат 2 бр. рецензии от хаблитирани лица.

Университетът финансира монографии, включени в годишния издателски план за научна дейност, като за тяхното издаване е необходимо да се подаде доклад, на базата на който да се сключи договор по образец.

Подаване на заявка за включване в годишния издателски план – ТУКПодаване на материали за предпечат:

 • Отдел „Учебна и научна документация“ в сградата на Аудиторния комплекс, ет. 2+3, Предпечат, вход от към студентски стол.
 • На e-mail: mu.preprint@gmail.com

Сроковете на изпълнение се договарят за всеки конкретен случай.

Препоръчителни изисквания за автореферати и дисертации

Авторефератите се отпечатват във формат А5, в тираж 30 бр. според Заповед № Р-1515/14.06.2013 и Правилник за устройството и дейността на Медицинския университет – Пловдив.  Изработват се във вид на книжка – сгънати и подвързани с тел по средата или залепени с термо лепило.

Дисертациите се отпечатват във формат А4, в тираж 3 бр. според изискванията на Заповед № Р-1515/14.06.2013 и Правилник за устройството и дейността на Медицинския университет – Пловдив. Предлага се подвързване с прозрачна PVC корица и картонен гръб посредством PVC спирала при заявка за подвързване.

Отпечатва се допълнително по един брой служебно от автореферата и дисертацията за архив към фонда на Библиотечно-информационния център, МУ-Пловдив

Основният текст трябва да бъде подготвен на MS Word for Windows със следните препоръчителни изисквания:

 • формат – Paper size А4
 • разстояние между редовете – Single Space (автореферати), 1,5 Line (дисертации)
 • полета – по 25 мм от всички страни на печатаемото поле
 • шрифт – Arial или Times New Roman
 • размер на шрифта – 14 Pt Times New Roman (автореферати), 12 Pt (дисертации)
 • подравняване – Justified
 • номерация на страниците
 • за автореферат – максимален брой страници на файла в А4 – 50 стр.; за дисертация – максимален брой страници на файла в А4 – 170 стр.

Фигурите трябва да бъдат интегрирани в текста, с номерация и наименование под тях. Използваните сканирани снимки трябва да бъдат с резолюция минимум 300 dpi. Наименованието на фигурите с номерация и наименование под тях трябва да бъде форматирано по следния начин:

 • шрифт – Arial или Times New Roman,
 • стил на шрифта – Italic
 • размер на шрифта – 12 Pt Times New Roman (автореферати), 12 Pt (дисертации)
 • разстояние между редовете – Single Space
 • подравняване – Centered

Таблиците трябва да бъдат интегрирани в текста, с възможност за редактиране. За таблиците трябва да се използва шрифт Arial или Times New Roman, с размер 12 Pt. Номерацията и наименованието на таблиците се поставя над тях и трябва да бъде форматирано по следния начин:

 • шрифт – Arial или Times New Roman
 • стил на шрифта – Italic
 • размер на шрифта – 12 Pt Times New Roman (автореферати), 12 Pt (дисертации)
 • разстояние между редовете за наименованието на таблицата – Single Space
 • подравняване на наименованието на таблицата – Left

Цитираната литература се подрежда азбучно по името на първия автор. При повече от една публикация от един и същи автор подреждането е хронологично (от по-стари към по-нови публикации).

Допълнителни бройки в тираж по желание на автора на автореферати и дисертации се заплащат от авторите.

  Печата се осъществява след подаден и утвърден доклад до зам.-ректор НИД.Подаване на файлове за обработка и печат:

 • Отдел „Учебна и научна документация“ в сградата на Аудиторния комплекс, ет. 3, вход от към студентски стол.
 • На e-mail:  mu.preprint@gmail.com

Сроковете на изпълнение се договарят за всеки конкретен случай.
Според решение на РС – Протокол № 8/28.05.2013 г. са фиксирани предварителни срокове за подаване на заявки за извършване на дейности в ОУНД:

 • За предпечат и печат на автореферати и дисертации – минимум 2 седмици преди крайния срок на изпълнението;

Препоръчителни изисквания за постери

Препоръчителни изисквания към авторите за научни постери:

Материалът трябва да бъде подготвен на MS Word / PowerPoint for Windows:

 • формат А4 (doc/ docx) или формат 61 см ширина на произволна дължина (ppt/pptx)

Забележки:

 • Стандартна ширина на хартия за печат с която разполага и работи отдела е 61 см.
 • Стандартни дължини на табла за постери: 80 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см. (като са възможни и други по желание)
 • За постери на територията на МУ-Пловдив – стандартен размер на постера – 61 см х 90 см.
 • Всички фигури и графики се предоставят в отделни файлове в оригиналния файлов формат (снимките трябва да бъдат в графичен формат – jpg, tif, eps), като имената им трябва да съответстват на обозначенията в текста.
 • Сканираните снимки трябва да бъдат с достатъчно висока резолюция (пр. 300 dpi).
 • Таблиците се вмъкват в текста на постера.
 • Обяснителният текст на всяка фигура или таблица се поставя в текста към обозначението ù. Наименованието на фигурите и номерация им се поставя под тях, а номерацията и наименованието на таблиците се поставя над тях.

Индивидуалния/Финалния дизайн на постера при нужда се договаря на място.

  Печата се осъществява на фотохартия – 235 г/м2 след подаден и утвърден доклад до зам.-ректор НИД.


Предпечат и печат на плакати/афиши за публични защити за ОНС „ДОКТОР“

 • Афиши се отпечатват във формат А3, в тираж 5 бр. според изискванията на Заповед № Р-1515/14.06.2013 / и Правилник за устройството и дейността на Медицинския университет – Пловдив

Допълнителни бройки в тираж по желание на докторантана покани и афиши се заплащат от докторанта.

Печата се осъществява след подаден и утвърден доклад до зам.-ректор НИД.


Предпечат и печат на плакати за публични лекции

 • Афиши се отпечатват във формат А3

Печата се осъществява след подаден и утвърден доклад до зам.-ректор НИД, в произволен от лектора тираж.Подаване на материали за предпечат:

 • Отдел „Учебна и научна документация“ в сградата на Аудиторния комплекс, ет. 2+3, Предпечат, вход от към студентски стол.
 • На e-mail: mu.preprint@gmail.com

Сроковете на изпълнение се договарят за всеки конкретен случай.
Според решение на РС – Протокол № 8/28.05.2013 г. са фиксирани предварителни срокове за подаване на заявки за извършване на дейности в ОУНД:

 • За предпечат и печат на постери – минимум 1 седмица преди крайния срок за изпълнението;

Препоръчителни изисквания за покани

Предпечат и печат на покани за публични защити за ОНС „ДОКТОР“

 • Поканите се отпечатват във формат А5, в тираж 50 бр. според Заповед № Р-1515/14.06.2013 и Правилник за устройството и дейността на Медицинския университет – Пловдив

Допълнителни бройки в тираж по желание на докторантана покани и афиши се заплащат от докторанта.

Печата се осъществява след подаден и утвърден доклад до зам.-ректор НИД.


Предпечат и печат на покани за публични лекции

 • Поканите се отпечатват във формат А5

Печата се осъществява след подаден и утвърден доклад до зам.-ректор НИД, в произволен от лектора тираж.Подаване на информация за изработване на поканите:

 • Отдел „Учебна и научна документация“ в сградата на Аудиторния комплекс, ет. 2+3, Предпечат, вход от към студентски стол.
 • На e-mail: mu.preprint@gmail.com

Сроковете на изпълнение се договарят за всеки конкретен случай.

Препоръчителни изисквания за други издания

Основният текст трябва да бъде подготвен на MS Word for Windows със следните препоръчителни изисквания:

 • формат – Paper size А4
 • разстояние между редовете – Single Space или 1,5 Line
 • полета – по 25 мм от всички страни на печатаемото поле
 • шрифт – Arial или Times New Roman
 • размер на шрифта – 14 Pt или 12 Pt
 • подравняване – Justified
 • номерация на страниците

Фигурите трябва да бъдат интегрирани в текста, с номерация и наименование под тях. Използваните сканирани снимки трябва да бъдат с резолюция минимум 300 dpi. Наименованието на фигурите с номерация и наименование под тях трябва да бъде форматирано по следния начин:

 • шрифт – Arial или Times New Roman,
 • стил на шрифта – Italic
 • размер на шрифта – 14 Pt Times New Roman или 12 Pt Arial
 • разстояние между редовете – Single Space
 • подравняване – Centered

Таблиците трябва да бъдат интегрирани в текста, с възможност за редактиране. За таблиците трябва да се използва шрифт Arial или Times New Roman, с размер 12 Pt. Номерацията и наименованието на таблиците се поставя над тях и трябва да бъде форматирано по следния начин:

 • шрифт – Arial или Times New Roman
 • стил на шрифта – Italic
 • размер на шрифта – 14 Pt Times New Roman или 12 Pt Arial
 • разстояние между редовете за наименованието на таблицата – Single Space
 • подравняване на наименованието на таблицата – Left

Цитираната литература се подрежда азбучно по името на първия автор. При повече от една публикация от един и същи автор подреждането е хронологично (от по-стари към по-нови публикации).Подаване на материали за предпечат:

 • Отдел „Учебна и научна документация“ в сградата на Аудиторния комплекс, ет. 2+3, Предпечат, вход от към студентски стол.
 • На e-mail: mu.preprint@gmail.com

Сроковете на изпълнение се договарят за всеки конкретен случай.

Pin It on Pinterest

Share This