Процедура за издания

Общи указания

Процедура за издаване на учебно или научно издание

в отдел „Учебна и научна документация“ към Медицински университет – Пловдив

В категорията

„УЧЕБНО ИЗДАНИЕ“

се включват следните издания:

В категорията

„НАУЧНО ИЗДАНИЕ“

се включват следните издания:

► Учебник

► Ръководство

► Сборник

► Помагало

► Монография

► Програма за научно събитие

► Сборник резюмета от научно събитие

* Подписва се договор само за монография

За да бъде издадено едно учебно или научно издание от Университетския издателски център към Медицински университет – Пловдив, е нужно да се изпълни описания ред за съответното издание.

Всички нужни документи и формуляри за попълване и подаване могат да бъдат намерени в секцията на сайта на Университетски издателски център към Медицински университет – Пловдив.

Стъпка 1/4 – Подаване на заявка за издание
 1. Съответното издание следва да е включено в „утвърдения годишен издателски план за учебна или научна дейност“.
 2. За целта е нужно да бъде подадена „заявка за включване на изданието в годишен издателски план на МУ – Пловдив“ за съответната година, като се използва Формуляр за включване в издателски план на МУ Пловдив, който „Заявителят“ (катедра/ ръководител на катедра или секция/звено и др. на МУ – Пловдив) следва да подаде в края на текущата година, в срок упоменат в нарочно писмо от Зам.-ректор по НИД до катедри и факултети на МУ-Пловдив.
  • За всяко издание се попълва отделна заявка.
  • Заявки за текущата година не се приемат. Приемат се заявки за следващата година в края на текущата.

В случай че авторът не успее да стартира процедура за издаване в съответната година на плана, е нужно да подаде нова заявка за изданието за следващата година!
При наличие на вече подадена заявка, която е включена към издателския план за съответната година, моля пропуснете тази стъпка и преминете направо към „Стъпка 3/4 – Сключване на издателски договор за изданието“.

Стъпка 2/4 – Утвърждаване на заявки в годишен издателски план
 1. Подадените „заявки за включване на изданието в годишен издателски план на МУ – Пловдив“ се обединяват и предлагат за приемане и утвърждаване на годишния издателски план от Академичния съвет на МУ – Пловдив.
  • Отпечатването на издания включени в съответния годишен издателски план, се финансира от бюджета на МУ – Пловдив;
  • Отпечатването на издания, невключени в годишните издателски планове, се заплаща от авторите.

Изданията от издателския план се издават само през годината, за която е плана.

В случай че авторът не успее да стартира процедура за издаване в съответната година на плана, е нужно да подаде нова заявка за изданието за следващата година!

При наличие на вече подадена заявка, която е включена към издателския план за съответната година, моля пропуснете тази стъпка и преминете направо към „Стъпка 3/4 – Сключване на издателски договор за изданието“.

Стъпка 3/4 – Сключване на издателски договор за изданието
 1. За утвърдено и включено издание в годишния издателски план се подава „доклад“ за учебни издания до зам.-ректор УО или „доклад“ за научни издания до зам.-ректор НИД, чрез който автора изразява своята готовност за започване на дейностите по издаването и че е подготвил съответното издание спрямо препоръчителните указания и изисквания за автори на издания в Университетския издателски център.
 2. След утвърждаването на доклада авторът следва да подпише съответния „издателски договор“ спрямо вида на изданието – за учебна дейност – Договор – учебна литература /учебници, сборници, ръководства, помагала и др./ или за научна дейност (Договор се подписва само за издание „Монография“) – Договор – научна литература /монография/. При наличие на съавторство при учебно издание към договора се прилага подписано пълномощно от автортите. При наличие на съавторство при научно издание договорът се попълва и подписва от всички съавтори. Към договора се прилагат и съответният брой рецензии от хабилитирано/и лице/а специалисти в конкретната област:
  • За отпечатването и издаването на учебна литература – учебници – се прилагат 2 бр. рецензии от хабилитирани лица;
  • За отпечатването и издаването на всякакъв друг вид учебна литература – се прилага 1 бр. рецензия от хабилитирано лице;
  • За отпечатването и издаването на научна литература – монография – се прилагат 2 бр. рецензии от хабилитирани лица.

  Издателският договор се подписва в четири еднакви екземпляра и се подава в деловодството на МУ – Пловдив придружен с подписания и одобрен доклад.

 3. При наличие на подписан и подпечатан издателски договор приемането на материала за предпечат в електронен вариант се извършва на място в отдел „Учебна и научна документация“ или „по електронна поща“ на mu.preprint@gmail.com. Предаване от автора на материалите за предпечат и издаване към Университетския издателски център се удостоверява с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол.
Стъпка 4/4 – Изработване и разпространение на готовото издание
 1. Изданието следва да бъде изработено съгласно сроковете по договора и заявения тираж и се разпределя както следва:
  • Според изискванията на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения съответния брой безплатни екземпляри;
  • Съгласно издателския договор 5 (пет) броя безплатни екземпляра за автора/ите;
  • На основание решение на РС – протокол № 20/26.11.2013 г. и № 13/22.07.2014 г. за Библиотечно-информационния център на МУ – Пловдив се депозират:
   • Учебници, учебни помагала и ръководства – 30 броя;
   • Сборници – 4 броя;
   • Монографии – 5 броя;
  • Останалите бройки от тиража се пускат за продажба в Университетската книжарница на МУ – Пловдив.

  Предаването се извършва и удостоверява чрез двустранен приемо-предавателен протокол.

 2. В сайта на университетското издателство се публикува информация за изданието – корица, ISNN/ISBN номер, име на автора/ите и кратко описание на изданието предоставено от автора/ите.

Pin It on Pinterest

Share This