Учебна тетрадка за практически упражнения по хигиена

Учебна тетрадка за практически упражнения по хигиена

Учебна тетрадка за практически упражнения по хигиена за студенти от специалност „Медицина“

За изданието

Автори: Станислава Харизанова, Виктория Атанасова, Елка Тосева, Ангел Джамбов
Заглавие: Учебна тетрадка за практически упражнения по хигиена за студенти от специалност „Медицина“
Страници: 167; Формат: A4
ISBN: 978-619-237-085-5

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ЛАБОРАТОРИЯ (Ст. Харизанова)

I семестър
УПРАЖНЕНИЕ № 1. Здравна профилактика. Държавен здравен контрол (Е. Тосева)
УПРАЖНЕНИЕ № 2. Методи за изследване и оценка на замърсяване на въздуха и вредното действие на атмосферни замърсители (А. Джамбов)
УПРАЖНЕНИЕ № 3. Съвременни методи за мониторинг на атмосферно замърсяване и шум (А. Джамбов)
УПРАЖНЕНИЕ № 4. Изследване и здравна оценка на микроклиматичните фактори (Е. Тосева)
УПРАЖНЕНИЕ № 5. Методи за оценка на комплексното действие на микроклимата върху човешкия организъм (Е. Тосева)
УПРАЖНЕНИЕ № 6. Мониторинг на питейни води. Изследване на органолептични, някои физични и химични показатели на питейна вода (Ст. Харизанова)
УПРАЖНЕНИЕ № 7. Микробиологичен анализ на питейната вода. Пречистване и обеззаразяване на питейна вода (Ст. Харизанова)
УПРАЖНЕНИЕ № 8. Хигиенна оценка на отопление, осветление и вентилация на жилищни, комунални и други обекти с обществено предназначение (Е. Тосева)
УПРАЖНЕНИЕ № 9. Хигиена на заведенията за здравно обслужване. Хигиенни изисквания към рискови болнични отделения. Профилактика на вътреболничните инфекции (Е. Тосева)
УПРАЖНЕНИЕ № 10. Колоквиум по комунална хигиена (Ст. Харизанова)
УПРАЖНЕНИЕ № 11. Основни принципи на радиационна защита (А. Джамбов)
УПРАЖНЕНИЕ № 12. Методи за изследване и оценка на здравно състояние и физическо развитие на децата и подрастващи (Ст. Харизанова)
УПРАЖНЕНИЕ № 13. Хигиенна инспекция на детско заведение и училище (А. Джамбов)
УПРАЖНЕНИЕ № 14. Колоквиум по радиационна хигиена и ХДЮВ (Ст. Харизанова)
УПРАЖНЕНИЕ № 15. Обобщение върху проблеми от комуналната и радиационна хигиена и ХДЮВ (Ст. Харизанова)

II семестър
УПРАЖНЕНИЕ № 16. Оценка на индивидуално хранене. Методи за определяне на енергоразход и потребности от хранителни вещества (В. Атанасова)
УПРАЖНЕНИЕ № 17. Методи за проучване и оценка на хранителен прием. Физиологични норми за хранене (В. Атанасова)
УПРАЖНЕНИЕ № 18. Оценка на хранителен статус (В. Атанасова)
УПРАЖНЕНИЕ № 19. Хранене при отделни групи от населението (В. Атанасова)
УПРАЖНЕНИЕ № 20. Хранителна профилактика на някои социалнозначими заболявания (В. Атанасова)
УПРАЖНЕНИЕ № 21. Безопасност на храни. Здравна експертиза на месо, мляко, детски и стерилизирани храни (Е. Тосева)
УПРАЖНЕНИЕ № 22. ХигиеннА ИНСПЕКЦИЯ на заведение за обществено хранене. НАССР (Е. Тосева)
УПРАЖНЕНИЕ № 23. Профилактика на заболявания от биологично и химично замърсяване на храните. Задачи на медицинския специалист при взрив от хранително заболяване (Е. Тосева)
УПРАЖНЕНИЕ № 24. Колоквиум по хигиена на хранене (Ст. Харизанова)
УПРАЖНЕНИЕ № 25. Трудово-медицински проблеми, свързани с ергономични и психосоциални фактори на работния процес. Физиологични и неврокогнитивни методи за оценка на работоспособност и умора (Ст. Харизанова)
УПРАЖНЕНИЕ № 26. Трудово-медицински проблеми, свързани с физични фактори и прах в работната среда – хигиенна оценка на шум и вибрации (А. Джамбов)
УПРАЖНЕНИЕ № 27. Трудово-медицински проблеми, свързани с химични и биологични фактори на работната среда – хигиенен контрол при използване на пестициди. Оценка на риска в селското стопанство (Е. Тосева)
УПРАЖНЕНИЕ № 28. Трудово-медицински проблеми при различни икономически сектори (Ст. Харизанова)
УПРАЖНЕНИЕ № 29. Колоквиум по трудова медицина (Ст. Харизанова)
УПРАЖНЕНИЕ № 30. Трудово-медицинско обслужване от Служби по трудова медицина (Е. Тосева)
КОНСПЕКТ ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ ПО ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ

Pin It on Pinterest