User Guide AccessMedicine

User Guide AccessMedicine

User Guide AccessMedicine

За изданието

Автори: колектив от Библиотечно-информационен център на Медицински университет – Пловдив
Заглавие: Ръководство за потребителя на AccessMedicine / User Guide AccessMedicine / издание преведено на английски език
Страници: 22; Формат: А5;

Онлайн електронно интерактивно издание

Ръководството представя кратък преглед на основни компоненти от съдържанието и функционалността на електронната колекция по медицина AccessMedicine (McGraw-Hill). Предназначено е за ползване от студентите и преподавателите в МУ – Пловдив при работата им с интерактивната образователна колекция по медицина. Съдържанието обхваща редица предметни области от фундаменталните науки, клиничната медицина и здравеопазването, което го прави ценен информационен ресурс в подкрепа на обучението по специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Обществено здраве“. Ръководството е създадено от Библиотечно-информационния център на Медицински университет – Пловдив на базата на образователната платформа AccessMedicine и ръководството за потребителя AccessMedicine User Guide на McGraw-Hill Medical

This guide provides a quick review of the main components of the content and functionality of AccessMedicine (McGraw-Hill) online collection. It is designed to be used by students and lecturers at Medical university of Plovdiv in their work with the interactive educational platform in Medicine. The content covers a range of subject areas in basic sciences, clinical medicine and healthcare, which makes it a valuable information resource supporting the training in Medicine, Dental Medicine and Public Health. The guide has been created by the Library and Information Centre at Medical university of Plovdiv on the basis of AccessMedicine educational platform and AccessMedicine User Guide of McGraw-Hill Medical.

Може да намерите електронното издание на Ръководство за потребителя на AccessMedicine на нашия сайт.

You can find the electronic edition of the User Guide AccessMedicine at our site.
Разгледай олайн →

 

Pin It on Pinterest