User Guide AccessPharmacy

User Guide AccessPharmacy

User Guide AccessPharmacy

За изданието

Автори: колектив от Библиотечно-информационен център на Медицински университет – Пловдив
Заглавие: Ръководство за потребителя на AccessPharmacy / User Guide AccessPharmacy / издание преведено на английски език
Страници: 20; Формат: А5;

Онлайн електронно интерактивно издание

Ръководството представя кратък преглед на основни компоненти от съдържанието и функционалността на електронната колекция по фармация AccessPharmacy (McGraw-Hill). Предназначено е за ползване от студентите и преподавателите в МУ – Пловдив при работата им с интерактивната образователна колекция по фармация. Съдържанието обхваща предметните области фармакология, фармакотерапия, клинична фармация, фармакокинетика, фармакоикономика, лекарствена безопасност и редица други, което го прави ценен информационен ресурс при обучението по специалностите „Фармация“ и „Помощник-фармацевт“. Ръководството е създадено от Библиотечно-информационния център на Медицински университет – Пловдив на базата на образователната платформа AccessPharmacy и информацията за потребителя в LibGuides на McGraw-Hill Education.

This guide provides a quick review of the main components from the content and functionality of AccessPharmacy (McGraw-Hill) online collection. It is designed to be used by students and lecturers at Medical university of Plovdiv in their work with the interactive educational platform in Pharmacy. The content covers subject areas such as pharmacology, pharmacotherapy, clinical pharmacy, pharmacokinetics, pharmacy management, drug safety and many more, which makes it a valuable information resource supporting the training in Pharmacy and in the specialty of Pharmacy Assistant. The guide has been created by the Library and Information Centre at Medical university of Plovdiv on the basis of the educational platform AccessPharmacy and the information available at LibGuides by McGraw-Hill Education.

Може да намерите електронното издание на Ръководство за потребителя на AccessPharmacy на нашия сайт.

You can find the electronic edition of the User Guide AccessMedicine at our site.
Разгледай онлайн →

Pin It on Pinterest