Закрита гръдна травма

Закрита гръдна травма

Автор:
Жанр: Монографии
Етикети: Електронни издания, Научна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2019
Формат: А4
Обем: 144
ISBN: 9786192370312

Закрита гръдна травма - монография - електронно интерактивно издание на диск

За изданието

Автор: Иван Новаков
Заглавие: Закрита гръдна травма
Страници: 144; Формат: А4
ISBN: 978-619-237-031-2

Електронно интерактивно издание на диск

Предговор:

Важна характеристика на съвременния мирновременен травматизъм е, че органните и тъканни увреди много често са предизвиквани от агенти с голяма сила на телесно въздействие. Това от своя страна обяснява високата честота на съчетаните и множествени увреди, както и честото намиране на пострадалите в състояние на безсъзнание. Друга важна особеност на мирновременния травматизъм е преобладаване на пострадали със закрити травми.

В структурата на съвременния телесен травматизъм, гръдната травма заема второ място по честота (след травматичните увреди на крайниците). Значимо по-висока е честотата на пострадалите със закритата гръдна травма (при запазена цялост на кожата), спрямо тези с открита. Пораженията при закрита гръдна травма варират от лека контузионна увреда на гръдната стена до състояние на екссангвинация при сърдечни и съдови лезии. Тази особеност се обяснява с възможността за увреда на различни органи и структури, локализирани в гръдния кош.

По литературни данни, смъртността при пострадалите със закрита гръдна травма достига 20 – 25%, като при много от тях тя настъпва още на мястото на произшествието. Този факт обяснява големия интерес към проблема „закрита гръдна травма“, което е видно и от огромния брой публикации в периодичната медицинска литература.

Значимостта на проблема „закрита гръдна травма“ познавам много добре като практикуващ хирург, дейността на който по-често е в сферата на спешната хирургия. Това обяснява и моя научен интерес към изучаването на различни аспекти на закритата гръдна травма, резултатите от които съм представил както в редица публикации, така и в успешно реализиран дисертационен труд.

Моята убеденост беше, че под формата на монографичен труд трябва да представя значимостта на проблема „закрита гръдна травма“. Такъв монографичен труд трябва да синтезира както съвременните разбирания, така и собствения ми опит върху този проблем. Монографията вече е факт и на първо място тя е предназначена за обучението на студентите по медицина – онези на които е посветена цялата ми публикационна дейност. Освен това монографията има за цел в синтезиран и систематизиран вид, с много добро илюстриране, да представи проблема „закрита гръдна травма“ пред специализиращите лекари, пред медицинския персонал на центровете по спешна медицина, както и пред всеки един който има интерес към спешната торакална хирургия.

И. Новаков

 

Pin It on Pinterest