Философия и въведение в сестринските грижи – 1 част – Тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи

Философия и въведение в сестринските грижи – 1 част – Тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи

Философия и въведение в сестринските грижи. Тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи – 1 част – електронно интерактивно издание на диск

За изданието

Автори: Даниела Танева, Диана Паскалева, Йорданка Цокова, Мариета Тодорова, Океан Костов, Снежана Драгушева, Валентина Лалова, Елена Мерджанова, Недялка Бойчева, Йовка Златанова, Цветомила Вълчева, Даниела Кантарева, Маргарита Папазова, Светла Иванова
Под редакцията на Даниела Танева
Заглавие: Философия и въведение в сестринските грижи. Тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи – 1 част
Страници: 160; Формат: А4
ISBN: 978-619-237-071-8

Електронно интерактивно издание на диск

ПРЕДГОВОР

Сборникът с тестови въпроси по „Философия и въведение в сестринските грижи – I-ва част“ е предназначен за медицински сестри и други специалисти по здравни грижи.

Второто допълнено и разширено издание съдържа повече от 300 тестови въпроса.

Сборникът се състои от две части.

Първата част е обособена в шест раздела, в които се разглеждат двадесет и девет тематични единици.

Тестовите въпроси са разработени на I-во и II-ро равнище по класификацията на Беспалко.

I-во равнище включва въпроси за различаване с алтернативни отговори /„да – не”, „вярно – грешно”/, ВИФО – тест /въпроси с избор от формулирани отговори/, тестове за класификация.

II-ро равнище – тестове за възпроизвеждане/репродукция, като студентите трябва сами да конструират отговорите си. В наръчника са разработени още тестове за заместване /попълване/ и за конструиране /определение/.

Верните отговори са посочени след всеки тестови въпрос за улеснение на студентите.

Във втората част авторите са изготвили примерен тест от 30 въпроса, чрез които студентите могат да се упражнят и проверят своите знания.

Верните отговори са посочени в края на примерния тест.

Към теста е изработен критерий за оценка (МИНК).

Посочени са литературни източници използвани при изготвянето на сборника.

От авторите

СЪДЪРЖАНИЕ

I раздел. Философия на сестринската наука
Философия и социална значимост на сестринската професия
Историческо развитие на сестринството
Съвременни теории и концепции на сестринските грижи
Същност и приложение на концептуалния модел на В. Хендерсон

II раздел. Комуникации в сестринските грижи
Същност и видове комуникация. Бариери при общуване
Взаимоотношения на медицинската сестра с членовете на медицинския екип, пациенти, близки и общество

III раздел. Структура на лечебните заведения в Р. България. Организация на работата на медицинската сестра
Лечебни заведения – видове и структура
Професионални дейности на медицинските сестри според действащите нормативни документи в Р. България
Лечебни заведения за болнична помощ. Болнично отделение. Болнично легло
Медицинска документация
Лечебно-охранителен режим. Видове режими
Рапорт. Приемане и предаване на дежурство
Визитация
Приемане, превеждане и изписване на болен
Антропометрични измервания. Задължения на медицинската сестра

IV раздел. Болнична среда. Хигиенни сестрински грижи
Нозокомиални инфекции
Хигиенна дезинфекция на ръце
Работно облекло. Лични предпазни средства
Хигиенни сестрински грижи
Профилактика на декубитус и мацерация

V раздел. Наблюдение на болния. Измерване, изследване и регистриране на соматични показатели
Наблюдение на външен вид и общото състояние на болния
Телесна температура. Физиология и патологични отклонения
Пулс. Физиология и патологични отклонения
Дишане. Физиология и патологични отклонения
Кръвно налягане. Физиология и патологични отклонения
Уриниране. Физиология, патологични отклонения. Изследвания
Дефекация. Физиология, патологични отклонения. Изследвания

VI раздел. Анализ, организация и оценка на сестринските грижи
Определение и същност на сестринска диагноза
Същност на сестринския метод (процес)
Примерен изпитен тест
Отговори на примерен изпитен тест
Скала за оценяване
Литература

Pin It on Pinterest