Сборник с казуси по финансов мениджмънт в здравеопазването

Сборник с казуси по финансов мениджмънт в здравеопазването

Автор:
Жанрове: Сборници, Учебни помагала, Учебници
Етикети: Студенти, Учебна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2020
Формат: A5
Обем: 104
ISBN: 9786192370497

Сборник с казуси по финансов мениджмънт в здравеопазването

За изданието

Автор: Николай Атанасов
Заглавие: Сборник с казуси по финансов мениджмънт в здравеопазването
Страници: 104; Формат: A5
ISBN: 978-619-237-049-7


Въведение

Сборникът с казуси по „Финансов мениджмънт в здравеопазването“ е предназначен за подготовка по едноименната дисциплина, изучавана от студентите във Факултета по обществено здраве на МУ – Пловдив. Освен това той може да се използва от всички, които имат научни или други интереси от практиката на икономиката и управлението на здравеопазването.

Настоящото учебно помагало поставя акцент върху практическото прилагане на методите и аналитичните инструменти на финансовия мениджмънт в областта на здравеопазването. На вниманието на читателите се предлагат общо пет теми и петнадесет казуса с решения. Всяка тема се състои от кратко теоретично изложение и определен брой практически казуси. Първата тема осигурява общ поглед върху финансирането на здравната система, като казусите касаят бремето на здравните разходи, съвкупността от методи за финансиране, въздействието върху преразпределението на доходите и др. Тази тема има пряко отношение към здравната политика. Тя е пресечно поле на фискалната със здравната политики.

Следващите теми са посветени на управлението на финансите на извършителите на медицинска помощ – здравните организации (лечебни заведения), които според действащото стопанско и здравно законодателство са самостоятелни, конкуриращи се по между си икономически субекти. Предмет на разглеждане са формата и съдържанието на финансовите отчети, капиталов бюджет с неговия анализ и оценка, риск при инвестиционните начинания и анализ на финансовите коефициенти. Решенията на всички казуси са реализирани с помощта на Microsoft Excel. При интерес от страна на читателите, работните файлове, изготвени от автора могат да бъдат предоставени за по-подробно изучаване.

Притежавани предварително знания по обща теория на икономиката, основи на финансите, публични и корпоративни финанси благоприятстват доброто усвояване на дисциплината и възможностите за прилагането на методите ѝ в практиката. Очаквани резултати от уместното използване на придобитите знания по финансово управление на микро ниво могат да намерят израз в предпазване от проблемите на задлъжнялостта и нежелан фалит на лечебни заведения. На ниво система новите знания спомагат постигането на по-висока степен на разходопокривност при умерено въздействие върху подоходното неравенство.

 

Съдържание

Въведение
Тема 1. За източниците и за методите за финансиране на здравеопазването
Казус № 1.1. Бреме на здравните разходи. Емпирична зависимост между здравните разходи и БВП.
Казус № 1.2. Елементи на общите здравни разходи по източници на финансиране (финансов микс).
Казус № 1.3. Оценка на въздействието на финансирането на здравеопазването върху разпределението на доходите.
Тема 2. Финансови отчети на здравната организация
Казус 2.1. Промени в счетоводния баланс, настъпващи след решения за увеличаване на дяловия капитал.
Казус 2.2. Промени в баланса, породени от нарастване на дългосрочните задължения и придобиване на нетекущи активи
Казус 2.3. Промени в баланса при операции по изплащане на задължения и получаване на вземания от трета страна платец
Казус 2.4. Промени в баланса, настъпващи в резултат на операции по реализиране на приходи от дейността, извършване на разходи за дейността и доставки на материални ценности.
Тема 3. Капиталов бюджет на здравната организация – обхват, съдържание, анализ и оценка
Казус 3.1. Приложение на метода на нетната настояща стойност в оценка на ефективността на инвестиционен проект.
Казус 3.2. Определяне на ефективността на инвестиционен проект с допълнителни динамични методи
Казус 3.3. Съставяне на нетен паричен поток от оперативната дейност на инвестиционен проект и определяне на неговата ефективност.
Казус 3.4. Инвестиционни функции на среднопретеглената цена на финансиране на инвестициите
Тема 4. Оценка на риска при инвестиционните решения
Казус 4.1. Приложение на метод „анализ на чувствителността“ с еднакви промени с едно и също тегло на входящите променливи от оценъчния показател.
Казус 4.2. Оценка на равнището на риск чрез метода на критичните отношения.
Казус 4.3. Оценка на риска чрез Монте Карло симулации.
Тема 5. Финансови коефициенти и анализ на финансовото състояние на здравната организация
Казус № 5.1. Приложение на системата от финансови коефициенти.
Литература

Pin It on Pinterest