УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информираме Ви, че одобрените заявки за издателска дейност през 2024 г. са представени в годишния Утвърден издателски план за 2024 г. – учебна дейност и годишния Утвърден издателски план за 2024 г. – научна дейност.

 Информация за него може да намерите в меню „За автори“, подменю „Документи и формуляри“, секция „Издателски планове“.

При готовност от авторите:

Запознайте се с  „Процедура за издаване“, ако желаете да стартирате работа по одобрено издание от плана.

Одобрените издания се публикуват в годината на съответния план!

В случай че авторът не успее да стартира процедурата за издаване в съответната година на плана, е нужно да подаде нова заявка за изданието за следващата година!

Заявки в текущата година не се приемат.

Приемат се заявки за следващата година в края на текущата година, в срок упоменат в нарочно писмо от Зам.-ректор по НИД до катедри и факултети на МУ-Пловдив.

При изчерпан тираж:

В случай че тиражът на вече изработено издание по сключен издателски договор спрямо издателския план се изчерпа, авторът/ите подава/т ново заявление по образец за допълнителен тираж от същото, като за вида на заявлението е нужно да се съобрази указанията за наличие нa съавторство.

При наличие на повече от един автор се попълва и подава пълномощно по представения образец.

Образците могат да бъдат намерени в меню „За автори“, подменю „Документи и формуляри“, секция „Документи за допълнителен тираж при сключен договор и изчерпан тираж (чл. 6, ал. 2)“.

Комплект документи нужни за всяко издание:

  1. Доклад по образец за съответното учебно или научно издание до съответния зам.-ректор;
  2. Типов договор за учебно или научно издание (разпечатан в 4 екземпляра и попълнен на ръка);
  3. Необходимия брой рецензии съгласно вида на изданието;
  4. Пълномощно при наличие на съавторство;

Всички документи следва да са подадени за подпис в Деловодството до съответния зам.-ректор и  Ректор;

При подписан от страна на издателя договор:

Експерт от ОУНД ще Ви издаде приемо-предавателен протокол, че сте предали материала на съответното издание за предпечатна обработка в ОУНД и от датата на протокола ще тече срокът, посочен в договора за издаването му (принципно материалът може да бъде подаден и по-рано при наличие на готовност от автора/ите).

 За повече конкретна информация и разяснения, възникнали в процеса, моля обръщайте се към ръководител ОУНД – инж. Кирил Кираджиев и към експертите в ОУНД, които винаги са на Ваше разположение при нужда.

Pin It on Pinterest

Share This