Тодор Стоев

Доц. ТОДОР СТОЕВ, дм е преподавател във Факултета по „Обществено здраве” при Медицински университет – Пловдив.
Завеждащ секция по „Здравен мениджмънт” в катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазване”.
Неговите научни интереси са в областта на здравният мениджмънт, маркетинг в здравеопазването, медицинска социология, организационно поведение в здравната система, управление на човешките ресурси в здравеопазването, медико-социалните потребности на възрастните хора, развитието и ценностната система на подрастващите, комуникативни техники в здравеопазването, стрес при различните възрасти и професии и др.
Има множество публикации в наши и международни сборници, списания и научни форуми.

Kомуникативни, хуманитарни и социални умения

Kомуникативни, хуманитарни и социални умения

Kомуникативни, хуманитарни и социални умения - монография - електронно интерактивно издание на диск

Виж още →

Pin It on Pinterest