УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информираме Ви, че одобрените заявки за издателска дейност през 2022 г. са представени в годишния Утвърден издателски план за 2022 г. – учебна дейност и годишния Утвърден издателски план за 2022 г. – научна дейност.

Информация за него може да намерите в меню „За автори“, подменю „Документи и формуляри“, секция „Издателски планове“.

С оглед спазване на технологичните срокове за издаването на одобрените научни и учебни издания и тяхното реализиране през 2022 г., може да се запознаете с процедура по издаването, сроковете и етапите, нужни за осъществяване на изработката им в меню „За автори“, подменю „Процедура за издаване“, „Стъпка 3/4 – Сключване на издателски договор за изданието“.

Секцията съдържа текстуално описание относно нужните действия, които автора/ите на изданията трябва да предприемат за тяхното издаване, както и препратки към всички необходими документи и договори с описани в тях срокове, с които следва да се запознаят, да попълнят и да приложат.

Прилагаме Ви накратко синтезирано описание на Стъпка 3/4:

  1. При първа готовност от Ваша страна на подготвен текст на съответното включено в издателския план заглавие подавате доклад по образец за съответното учебно или научно издание до съответния зам.-ректор;
  2. След доклада или заедно с доклада подготвяте и попълвате на ръка съответния типов договор за учебно или научно издание, който предварително сте разпечатали от сайта, като прилагате придружаващите към него документи – необходимия брой рецензии, посочен за съответния тип издание и пълномощно при наличие на съавторство, като за попълването на вида на договора е нужно да се съобразите с указанията за наличие нa съавторство;
  3. Комплектът документи – доклад за изданието, както и договор за изданието с придружаващите към него документи (необходимия брой рецензии, посочен за съответния тип издание и пълномощно при наличие на съавторство) – подавате за одобрение и подпис в Деловодството до съответния зам.-ректор и  Ректор;
  4. При подписан от страна на издателя договор експерт от ОУНД ще Ви издаде приемо-предавателен протокол, че сте предали материала на съответното издание за предпечатна обработка в ОУНД и от датата на протокола ще тече срокът, посочен в договора за издаването му (принципно материалът може да бъде подаден и по-рано при наличие на готовност от автора/ите).

Одобрените издания се публикуват в годината на съответния план!

В случай че авторът не успее да стартира процедурата за издаване в съответната година на плана, е нужно да подаде нова заявка за изданието за следващата година!

Заявки в текущата година не се приемат. Приемат се заявки за следващата година в края на текущата година, в срок упоменат в нарочно писмо от Зам.-ректор по НИД до катедри и факултети на МУ-Пловдив.

При изчерпан тираж от вече издадено и отпечатано издание от издателски план, авторът/ите подава/т ново заявление по образец за повторен тираж, като за вида на заявлението е нужно да се съобрази указанията за наличие нa съавторство. При наличие на повече от един автор се попълва и подава пълномощно по представения образец. Образците могат да бъдат намерени в меню „За автори“, подменю „Документи и формуляри“, секция „Документи за втори тираж по договор при изчерпан първи тираж (чл. 6, ал. 2)“.

За повече конкретна информация и разяснения, възникнали в процеса, моля обръщайте се към ръководител ОУНД – инж. Кирил Кираджиев и към експертите в ОУНД, които винаги са на Ваше разположение при нужда.

Pin It on Pinterest

Share This