Мария Стойкова

Ръководител катедра Социална медицина и обществено здраве
Проф. д-р Мария Стойкова Братойчева,дм

Образование: През 1978 г. завършва Висш Медицински Институт – Пловдив, специалност „Стоматология”, през 1983 г. придобива специалност по социална медицина и организация на здравеопазването, 2007 г. защитава дисертация на тема : “Рак на устната кухина и челюстните кости – епидемиологични аспекти, качество на живот и социална рехабилитация” и придобива научната степен “Доктор”.

Професионално развитие: Д-р Мария Стойкова е професор по социална медицина. Работила е като стоматолог в гр. Съединение, като научен сътрудник в Организационно методична секция към Стоматологичен факултет – Пловдив. В катедрата преподава от 1981 г., а от 2011 г. е ръководител на катедрата. Проф. Стойкова е участвала в експертни групи към МЗ (за изработване на стандарт за „Превенция и контрол на ВБИ”) и към НАОА. Участва в държавна комисия за провеждане на държавен изпит по специалността „Социална медицина и обществено дентално здраве”.

Пътеводител за докторанти
Fundamentals of Neurosurgery – а Handbook for Medical Students
Нормативни документи свързани с денталната практика
Тестове за подготовка на кандидат-студенти по специалност управление на здравните грижи

Тестове за подготовка на кандидат-студенти по специалност управление на здравните грижи

Тестове за подготовка на кандидат-студенти по специалност управление на здравните грижи (ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” – два семестъра и ОКС „Магистър” – три семестъра)”

Виж още →
Наръчник на докторанта
Наръчник на докторанта
Медицинска етика

Медицинска етика

Медицинска етика - учебник

Виж още →

Pin It on Pinterest