За докторанти

Пътеводител за докторанти
Сборник задачи и тестове по Медицинска статистика
Сборник тестове по Клинична онкология
Ресурси и услуги на Библиотечно-информационния център в подкрепа на научноизследователската дейност | Library Resources & Services in Support of Research Activity
Наука и младост 2017 (допълнение 1) Хирургия, но не само

Наука и младост 2017 (допълнение 1) Хирургия, но не само

Наука и младост 2017 (допълнение 1) Хирургия, но не само – Сборник пълнотекстови доклади от научна сесия за студенти и млади учени

Виж още →
Пътеводител на преподавателя

Пътеводител на преподавателя

Пътеводител на преподавателя - електронно интерактивно издание на диск (CD) - полезен наръчик за млади учени и преподаватели - издадено по проект BG05M2OP001-2.009-0025 „ДОКТОРАНТ-2“,
https://doctorant-mu-plovdiv.bg/

Виж още →
Наръчник на докторанта
Наръчник на докторанта
Диагностично-терапевтични алгоритми при остри отравяния и токсоалергични реакции
Diagnostic and therapeutic algorithms of acute poisonings and toxoallergic reactions
Ръководство за потребителя на AccessMedicine
Пътеводител на преподавателя

Пътеводител на преподавателя

Пътеводител на преподавателя - печатно издание на хартия - полезен наръчик за млади учени и преподаватели - издадено по проект BG05M2OP001-2.009-0025 „ДОКТОРАНТ-2“,
https://doctorant-mu-plovdiv.bg/

Виж още →
Ръководство за потребителя на AccessPharmacy
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ – БЪРЗ СПРАВОЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
User Guide AccessMedicine
User Guide AccessPharmacy
LIBRARY AND INFORMATION CENTRE AT MEDICAL UNIVERSITY OF PLOVDIV – A QUICK-REFERENCE USER GUIDE
Сборник с тестове по клинична алергология

Pin It on Pinterest

Share This